Бизнес етикет
на български и немски език
Курсът по бизнес етикет цели да подобри нашите умения в деловото общуване. Познаването на правилата на поведение е важна предпоставка за успешното постигане на професионалните цели. В курса се обръща внимание и на културно подплатения фон на общуването между партньори от различни културни среди, защото различните норми, ценностни системи, модели на поведение и емоции оказват пряко влияние върху комуникацията и редица примери показват, че те са предпоставка за успеха или провала на сътрудничеството между партньорите от различни култури. Съществена предпоставка за успешната комуникация и сътрудничеството  е познаването и разбирането на съответните културни "правила". Тези правила обхващат общовалидните норми, ценности и модели на поведение, характерни за съответната култура. Не по-малко важно е и ясното съзнание за собствената културна принадлежност и свързаните с нея преценки и емоции, които в очите на един чуждестранен партньор биха могли да бъдат също толкова "странни" и "шокиращи". Само добре подготвеният човек може да владее ситуацията и да предвижда реакциите на събеседника си, а значи и да планира своята стратегия към целта.    
Курсът по бизнес етикет представя и поставя на обсъждане интересни ситуации от реалната професионална сфера. Курсистите ще имат възможност да се запознаят и да анализират различни модели на поведение, привички и ценностни системи,  ще се запознаят с особеностите, възможните грешки и табута на деловото  общуване. Семинарът предвижда съпоставително разглеждане на специфичните за отделни нации  норми и образци на поведение, познаването на които ще улесни общуването и ще подготви курсистите за по-успешно делово общуване в мултикултурна среда и ще е от практическа полза за постигане на по-добро сътрудничество между партньорите.  Курсът е подходящ за фирмено обучение и се предлага в два варианта: разширен (100 академични часа) и съкратен (40 академични часа)  и обхваща следни теми:
Проверете дали вашето ниво на немски език е подгодящо за курса ТУК...