Професионално телефониране


Курсът, който ви предлагаме е тренировъчна програма от 40 учебни часа. Той цели подобряването на комуникативните умения на служителите най-вече в професионална среда. Воденето на телефонен разговор е свързано с по-сложна езикова среда, тъй като двамата събеседници не се виждат и разбирането зависи единствено от владеенето на езикови средства. Липсата на визуалната подкрепа на общуването (жестове, мимика) налага овладяването на езикови средства, които да ни улесняват при успешното водене на телефонни разговори. Да не забравяме, че един телефонен разговор може да бъде начало или край на едно по-дълго и успешно партньорство. Особено внимание е отделено на различните регистри и стилове в общуването в зависимост от това доколко познаваме събеседника и в каква йерархична връзка се намираме помежду си. Предлаганите упражнения са обединени в следните теми:


Курсът предполага владеене на немски език на ниво А2 по общата езикова рамка на ЕС
Проверете дали вашето ниво на немски език е подходящо за курса ТУК...