Гергана Фъркова

Езикът на рекламния слоган

Немско-български паралели

Съдържание

1. Увод…………………………………………………….. 7

2. Същност на рекламата………………….…………….. 14

3. Рекламата като комуникация………………………… 24

4. Рекламният език и езикът на слогана………………… 28

5. Слоганът ……………………………………………….. 33

6. Езикови компоненти в рекламния език на слоганите..37

6.1 Фонетични характеристики и похвати в езика на рекламния лозунг………………………….…………………… 37

6. 1. 1. Рима……………………………………………….. 37

6. 1. 2. Ритмичност и вокално благозвучие……..……… 43

6. 1. 3. Алитерация……………………………………….. 45

6. 1. 4. Асонанс…………………………………..……….. 46

6. 1. 5. Транслитерация……………………….………….. 46

6. 1. 6. Анаграма………………………………………….. 49

6. 1. 7. Апокопа……………………………………..…….. 49

6. 1. 8. Омоними………………………………………….. 49

6. 1. 9. Възклицания………………………..…………….. 53

6. 1. 10. Пароними…………………………….………….. 55

6. 1. 11. Каламбури на фонетично ниво………………… 56

6. 2. Морфологични похвати и лексикални характеристики на рекламния слоган…………………………….…….. 57

6. 2. 1. Неологизмите в рекламния лозунг……………… 57

6. 2. 2. Англицизмите в рекламния лозунг…….…..…… 78

6. 2. 3. Частите на речта в езика на рекламата……….… 84

6. 2. 3. 1. Глагол………………………………………….. 84

6. 2. 3. 2. Прилагателни и наречия……………………… 91

6. 2. 3. 3. Съществителни имена………….…….……… 110

6. 2. 3. 4. Местоимения…………………….……..…….. 140

6. 2. 3. 5. Числителни имена………………….……..….. 150

6. 3. Синтактични похвати и характеристики на езика на рекламния слоган……………………………….……….. 154

6. 3. 1. Съобщителни изречения……………….….…… 155

6. 3. 2. Въпросителни изречения…………….………… 155

6. 3. 3. Повелителни изречения………………………… 157

6. 3. 4. Възклицателни изречения…………….……..… 161

6. 3. 5. Сложносъставни изречения…………….……… 162

6. 3. 6. Елиптични изречения…………………….…….. 164

6. 3. 7. Пунктуация и типографски ефекти………….… 167

7. Реторични похвати в рекламните лозунги…….…… 175

7. 1. Позиционни фигури………………………….……. 175

7. 2. Повторения………………………………….…….. 176

7. 3. Разширени реторични фигури………….………… 177

7. 4. Тропи………………………………..……….…….. 179

8. Хумор и ирония……………………….……….…….. 191

9. Вербални игри и фразеология в рекламните слогани193

10. Разказването на истории като стилистичен похват..221

11. Заключение………………………………………….. 232

12. Библиография…………………………………….…. 242

50 % отстъпка
за студенти


поръчай